Hiến máu

Thông báo về việc sử dụng hóa đơn điện tử tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Căn cứ Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Thông tư 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài Chính về Hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;
Căn cứ Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

Căn cứ công văn 545/HHTM ngày 23/05/2018 của Viện Huyết học - Truyền máu TW về việc đề nghị Cục Thuế chấp thuận cho Viện Huyết học - Truyền máu TW sử dụng hóa đơn điện tử;

 Từ ngày 12/06/2018 Viện Huyết học – Truyền máu TW sử dụng thêm Hóa đơn bán hàng điện tử theo mẫu chung của Bộ tài chính làm chứng từ thanh toán với các bệnh viện mua máu, chế phẩm máu, các dịch vụ khác của Viện & bệnh nhân sử dụng các dịch vụ y tế tại Viện.
www.nihbt.org.vn

Đánh giá

Đánh giá: 0 (0 bình chọn)