Hiến máu

Thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018


Căn cứ Quyết định số 2556/QĐ – BYT ngày 19/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;
Căn cứ Luật viên chức số 58/2010/QH2 ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-HHTM ngày 29/5/2018 của Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức; 
Căn cứ Quyết định số 3151/QĐ – BYT ngày 23/5/2018 của Bộ Y tế về việc phân cấp quyền tự chủ về tổ chức bộ máy, tuyển dụng viên chức đối với đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ được giao tự đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên;
Căn cứ công văn số 3222/BYT-TCCB ngày 08/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tuyển dụng viên chức năm 2018 đối với Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương;
Thực hiện theo hướng dẫn về việc thông báo tuyển dụng viên chức tại khoản 2, Điều 3 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ. Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức đợt 1 năm 2018.

Mọi chi tiết xin xem tại đây.
Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương

Đánh giá

Tuyệt!

Đánh giá: 4.8 (1 bình chọn)