Hiến máu
Home / Tấm gương người hiến máu

4 người trong 1 nhà hiến máu 239 lần

Tấm gương người hiến máu

Gia đình ông Tuấn Anh có bốn thành viên nhưng thành viên nào cũng hiến máu rất nhiều lần. Cụ thể, ba ông Tuấn đã hiến được 55 lần, mẹ hiến được 43 lần, người anh hiến được 71 lần, đạt 76 đơn vị máu

Chi tiết »