Hiến máu
Home / Hành trình đỏ

Vĩnh Phúc: Đồng loạt tổ chức nhiều ngày hội hiến máu hưởng ứng Hành trình Đỏ 2018

Hành trình đỏ

Có thể nói, Vĩnh Phúc là một điển hình cho việc “giao quyền chủ động” trong việc tổ chức Hành trình Đỏ. Với cách làm này, Vĩnh Phúc đã hoàn toàn chủ động trong việc sắp xếp thời gian tổ chức các ngày hiến máu phù hợp với hoàn cảnh cụ thể của tỉnh nhà

Chi tiết »